Договір публічної оферти

Договір публічної оферти

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Цей договір, в якому одна сторона: Фізична особа-підприємець Ляска Віталій Михайлович (РНОКПП 3202704912, р/р UA323220010000026002320083443 у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», МФО 322001,   адреса: 79070, Львівська обл., м. Львів, пр. Червоної Калини, буд. 49, кв. 26, тел. 0961268726) (надалі – Постачальник) з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Покупець), з іншого боку, далі разом — Сторони, уклали даний договір (далі — Договір) адресований необмеженому колу осіб, який являється офіційною публічною пропозицією Постачальника укласти з Покупцями договір поставки Товару: друкованої та/або електронної версії Журналу «Локальна історія», сувенірної продукції, надалі Товар.

Покупець при придбанні Товарів приймає умови цього Договору про нижченаведене.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Покупця на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами, його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець).

1.3. Покупець підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.

1.4. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Постачальника (акцептом) укласти даний договір, вважається факт здійснення Покупцем безготівкових розрахунків при оплаті Товарів.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Постачальник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором постачати Товар, а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, придбати Товар і сплатити за нього кошти.

2.2. Постачальник підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають та діють в процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на виробництво та/або реалізацію товару без будь-яких обмежень, у відповідності з вимогами діючого законодавства України.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОСТАЧАЛЬНИКА

3.1. Постачальник зобов’язаний: 

– виконувати умови даного Договору;

– виконувати замовлення Покупця в разі надходження оплати від Покупця;

3.2. Постачальник має право:

– в односторонньому порядку призупинити постачання Товарів за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

4.1. Покупець зобов’язаний: 

– своєчасно оплатити і отримати замовлення на умовах цього Договору.

4.2. Покупець має право: 

– вимагати від Постачальника поставки Товару відповідно до умов цього Договору

5. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. Ціна Товару визначається Постачальником та зазначається на сайті.

5.2. Ціна Договору залежить від кількості замовлених/куплених Товарів

5.3. Покупець може оплатити замовлення наступними способами:

– за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Постачальника,

– будь-яким іншим способом за домовленістю з Постачальником.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.

6.2. У разі виникнення спорів, пов’язаних з виконанням Сторонами цього Договору, Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом переговорів з дотриманням претензійного порядку. Сторони домовились, що якщо протягом 60 днів з моменту проведення оплати Покупцем не виставлено претензій щодо отримання товару, то вважається, що умови договору виконано в повному обсязі.

6.3. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв’язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді згідно чинного законодавства України.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов’язань, за винятком зобов’язань по оплаті, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, що дійсно знаходяться поза контролем такої Сторони, настали після укладення цього Договору, що носять непередбачений і невідворотний характер.

7.2. Виникнення, дія та/або припинення дії форс-мажорних обставин підтверджується документом, що видається Торгово-промисловою палатою України або компетентним державним органом.

8. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

8.1. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інформація про Покупця використовується виключно в цілях виконання його замовлення.

8.2. Власним акцептування Договору Покупець добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі для обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення.

8.3. Покупець дає право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: поміщати персональні дані в бази даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Постачальник бере на себе зобов’язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов’язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Постачальником на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов’язковий запит компетентного державного органу).

8.4. Постачальник не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення.

8.5. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації.

8.6. Розрахункові, видаткові та інші документи формуються та пересилаються Постачальником Покупцю разом із відвантаженням Товару у паперовому або електронному вигляді у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 09:00 по 18:00.